Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki        
  Menu


 
  Matura

  MATURA 2016

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym:
• - część ustna- od 1 do 20 czerwca 2016 r. - język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, - od 5 do 7 czerwca 2017 r. - język polski ( wypowiedź), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
• część pisemna - 1 - 17 czerwca 2017 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów
i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
-
część pisemna - 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
- część ustna - 23 - 25 sierpnia 2017 r.
Termin ogłaszania wyników
egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

UWAGA ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO MATURY PO RAZ TRZECI I KOLEJNY
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł brutto.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi MATURY 2016 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

MATURA 2017

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH:

30 września 2017r. -
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017
7 luty 2018r. -
absolwenci szkół


SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM ZAWODOWEGO 2015/2016

I. Literatura

1. Topos niezawinionego cierpienia w wybranych utworach różnych epok.
2. Biblia wielką księga inspiracji. Które dzieła literackie ukształtowane zostały pod jej wpływem? Omów na wybranych przykładach.
3. Przedstaw różne definicje i koncepcje szczęścia w wybranych utworach literackich.
4. Syzyf, Ikar, Prometeusz – mitologiczni bohaterowie w literaturze nowożytnej. Omów temat i przedstaw funkcje, jakie pełnią przywołane postaci .
5. Polscy Nobliści w dziedzinie literatury. Przedstaw wybrane dzieła i uzasadnij, że ich wymowa jest zawsze wartościowa i aktualna.
6. Poezja jako wyznanie wiary. Zaprezentuj wybrane teksty liryczne w kontekście ich wymowy religijnej.
7. Życiowe porażki i rozczarowania. Omów przyczyny egzystencjalnych klęsk bohaterów literatury polskiej XIX i XX wieku.
8. Co nieudane związki i mówią o bohaterach literackich? Jak uczuciowe porażki wpłynęły na znane postaci z literatury polskiej i powszechnej?
9. Duchowny i ksiądz w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
10. Odchodzenie, starość, przemijanie. Jak literatura mierzy się z tematem upływu czasu i związanych z nim konsekwencji?
11. Motyw wadzenia się z Bogiem w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach utworów różnych epok.
12. Funkcjonowanie motywu wolności w literaturze. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich różnych epok.
13. Bohater zbuntowany. Przedstaw źródła i formy buntu ukazanego w literaturze na podstawie utworów różnych epok.
14. Literackie portrety cyników, konformistów i nihilistów. Jak takie postaci przedstawili w swych dziełach twórcy literatury (np. E. Orzeszkowa, B. Prus, Z. Nałkowska i A. Camus i inni)?
15. Od antyku do współczesności – ewolucja dramatu jako gatunku literackiego na przestrzeni epok.
16. Motywy liczbowe w literaturze na podstawie wybranych utworów literackich.
17. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok.
18. Bohaterowie mitologii greckiej w poezji XX wieku. Posłuż się wybranymi utworami lirycznymi, aby zilustrować temat.
19. Sonet w tradycji literackiej różnych epok. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
20. Przykłady harmonii człowieka z przyrodą zawarte w literackich dziełach różnych epok.
21. Przyroda jako tło przeżyć człowieka – omów zagadnienie odwołując się do utworów literackich dwóch wybranych epok.
22. Trud rządzenia i dylematy władców. Rozważ temat w oparciu o dowolnie wybrane utwory różnych epok.
23. Arkadie i utopie – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok i sposoby ich kreowania (na wybranych przykładach).
24. Odkrywanie tajemnic ludzkiej psychiki w literaturze romantyzmu i modernizmu. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory wskazanych epok.
25. Wielkie wydarzenia historyczne jako przyczyna i tło ludzkich dramatów.
26. Lekarz jako bohater literacki. Omów temat, posługując się wybranymi przykładami.
27. Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze różnych epok.
28. Sarmata o sobie, inni o Sarmacie. Zaprezentuj sposoby ujęcia wizerunku szlacheckiego Sarmaty odwołując się do wybranych dzieł literackich.
29. Scharakteryzuj rolę i zadania pisarza na podstawie twórczości literackiej artystów wybranych epok.
30. Rozpad małżeństwa w literaturze. Przedstaw problem i jego przyczyny, odwołując się do wybranych przykładów.
31. Literatura jako źródło skandalu. Omawiając teksty z różnych epok, przedstaw przyczyny kontrowersji związanych z ich odbiorem.
32. Literatura w funkcji terapeutycznej. Które teksty z literatury polskiej i obcej pomogły Ci w odnalezieniu sensu życia?
33. Literatura a filozofia – dzieło literackie jako odbicie poglądów filozoficznych autora lub epoki. Omów na wybranych przykładach.
34. Omów nurt katastroficzny w literaturze na postawie wybranych utworów XIX i XX wieku.
35. Portret artysty w wybranych utworach literackich (np. Jan Kochanowski, J. Słowacki, C.K. Norwid, S. Wyspiański).
36. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Rozwiń temat w oparciu o dowolnie wybrane przykłady.
37. Sposoby wykorzystania własnej biografii w pisarstwie twórców XIX i XX wieku (próba porównania). Przedstaw temat odwołując się do sylwetek wybranych twórców.
38. Biografia jako klucz do interpretacji twórczości artysty – posłuż się wybranymi przykładami, aby zilustrować temat.
39. Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku. Omów, opierając się na dowolnych przykładach.
40. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku ? Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów.
41. Rola kostiumu historycznego w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.
42. Bal, wędrówka, szkoła czy teatr? Różne metafory życia ludzkiego w ujęciu polskich poetów XX wieku.
43. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu sensu życia. Zaprezentuj na przykładzie tekstów z różnych epok.
44. Goście z zaświatów: duchy, zjawy, sny, wizje – czyli o funkcji motywów irracjonalnych w dziełach dwóch wybranych epok literackich.
45. Obraz dworku szlacheckiego – porównaj sposób jego kreowania w wybranych dziełach literatury XIX i XX wieku.
46. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
47. „Polska to jest wielka rzecz” – które utwory z literatury polskiej mogłyby mieć za motto słowa Stanisława Wyspiańskiego?
48. Rozwiń i uzasadnij wypowiedź Juliana Krzyżanowskiego: Żeromski przemawiał do wszystkich czytelników jako nieustanny rzecznik krzywdy ludzkiej doznawanej przez cierpiącą ucisk jednostkę ludzką, klasę społeczną czy cały naród.
49. Jak kształtował się model polskiej liryki patriotycznej na przestrzeni epok? Przedstaw problem na podstawie wybranych przykładów od średniowiecza do współczesności.
50. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
51. Czy inny znaczy gorszy? Rozważ problem nietolerancji, opierając się na wybranych przykładach literackich różnych epok.
52. Literackie aluzje, nawiązania i inspiracje w wierszach-piosenkach Jacka Kaczmarskiego.
53. Literackie zwroty ku ludowości. Omów inspiracje folklorem (kulturą ludową, gwarą) na wybranych przykładach.
54. Motyw małej ojczyzny w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do twórczości wybranych artystów.
55. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu wesela w tekstach literackich różnych epok na podstawie wybranych przykładów.
56. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
57. Wierność ideałom młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy? Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego (na wybranych przykładach).
58. Trud wierności sobie. Zaprezentuj zwycięstwa i klęski wybranych bohaterów literackich, analizując ich drogi życiowe.
59. Poświęcenie tematem literackim. Z czego, i w imię jakich wartości, rezygnowali bohaterowie znanych utworów?
60. Motyw szatana w literaturze – funkcje oraz sposób kreacji postaci piekielnych, na podstawie wybranych utworów literackich.
61. Różne sposoby ukształtowania narracji oraz kreowania narratora. Dokonaj analizy wybranych utworów epickich i przedstaw tę różnorodność.
62. Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich poetów.
63. Żydzi w literaturze polskiej – bliscy i dalecy. Przedstaw obraz społeczności żydowskiej lub jej pojedynczych reprezentantów na podstawie wybranych dział literatury XIX i XX w.
64. Kreacja żydowskiego świata w utworach wybranych pisarzy różnych epok.
65. Kostium historyczny – omów sposób jego kreowania i rolę w wybranych przykładach dzieł literackich.
66. Dzieła literackie nawiązujące do historii. Przedstaw sposoby ujmowania historii i jej funkcje w wybranych utworach.
67. Motyw gór i jego funkcje w literaturze w utworach literackich wybranych epok (np.. A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. Kasprowicz, K. Przerwa- Tetmajer). Rozwiń temat odwołując się do twórczości wybranych artystów.
68. W. Gombrowicz i S. Mrożek jako demaskatorzy mitów o naturze ludzkiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory obu pisarzy.
69. Karykatura, groteska i absurd jako sposób prezentowania rzeczywistości. Omów jakie pełnią funkcje, na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.
70. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach współczesnych twórców. Omów na wybranych przykładach literackich.
71. Literatura faktu jako znamienne zjawisko kulturowe XX wieku. Omów problem, odwołując się do konkretnych utworów literackich.
72. Analizując wybrane przykłady utworów XIX i XX wieku, zbadaj sposób oddziaływania wydarzeń historycznych na literaturę.
73. „Czym jest poezja, która nie ocala narodów ni ludzi” (Cz. Miłosz) Słowa z wiersza Czesława Miłosza uczyń mottem do rozważań nad rolą poezji w ważnych dla narodu momentach.
74. Dzielnice biedy w literaturze. Omów problem w oparciu o wybrane dzieła B. Prusa, S. Żeromskiego, F. Dostojewskiego lub innych pisarzy.
75. Twoje rozważania o kodeksie moralnym człowieka przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych utworów literackich.
76. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem.
77. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
78. Literackie portrety ludzi „ze skazą” – przedmiotem refleksji na temat ułomności natury ludzkiej czy prawdy o człowieczeństwie?
79. Dekalog bohaterów czasów Gustawa Herlinga -Grudzińskiego. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów literackich.
80. Bohaterowie literaccy, dla których ważniejsze od przetrwania było ocalenie własnego człowieczeństwa. Postawy postaci w oparciu o dzieła literatury XX wieku.
81. Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację. Omów na wybranych przykładach.
82. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane postaci i uzasadnij wybór.
83. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
84. Scharakteryzuj i porównaj obrazy mieszczaństwa w twórczości wybranych pisarzy XIX i XX w.
85. Literackie portrety ojców. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
86. Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli? Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych przykładów literackich.
87. Literackie portrety rodzin na podstawie utworów różnych epok.
88. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię lektura wybranych dzieł literackich?
89. Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego. Dokonaj porównania na wybranych przykładach.
90. Rola pieniądza i jego wpływ na człowieka. Przeanalizuj temat w odniesieniu do wybranych utworów literackich.
91. Jak bohaterowie utworów S. Żeromskiego, Z. Nałkowskiej, G. Herlinga-Grudzińskigo i A. Camusa stawili czoła życiowym wyzwaniom moralnym?
92. „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera” (A. Camus – „Dżuma”) Na podstawie tekstów literackich, przeanalizuj problem zła jako nieodłącznej części ludzkiej natury. Skonfrontuj wnioski z własnym poglądem na ten temat.
93. Mroczna strona psychiki człowieka na podstawie wybranych tekstów literatury polskiej i światowej.
94. Piekło na ziemi. Przeanalizuj sens tego wyrażenia, odwołując się do wybranych tekstów literackich (np. Z. Krasińskiego, S. Żeromskiego, J. Conrada T. Borowskiego)
95. Interpretując wiersze L. Staffa z różnych epok, przedstaw refleksje poety o człowieku i jego egzystencji.
96. Romantyczne i młodopolskie powody zainteresowania kulturą ludową. Zilustruj temat na podstawie wybranych utworów literackich.
97. Samobójstwo- bunt, rozpacz, ucieczka, rezygnacja. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie różnych epok.

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki.
98. Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
99. Motywy antyczne i biblijne w wybranych dziełach literackich oraz sztukach plastycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele wykorzystania tych motywów.
100. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób kreacji.
101. Zjawisko sarmatyzmu w literaturze i kulturze XVII i XVIII wieku.
102. Założenia naturalizmu w literaturze, sztuce i filmie. Omów temat na dowolnie wybranych przykładach.
103. Impresjonizm w malarstwie i wybranych utworach literackich Młodej Polski.
104. Symbolizm w malarstwie oraz dramatach okresu modernizmu.
105. Ekspresjonizm w literaturze, sztuce, filmie. Omów założenia artystyczne, sposoby kreacji rzeczywistości na przykładzie wybranych dzieł.
106. Obraz śmierci w literaturze i malarstwie na przykładzie dowolnie wybranych dzieł.
107. Wschody i zachody słońca w literaturze i malarstwie. Omów temat, szczególną uwagę zwracając na warstwę językową opisów i technikę malarską.
108. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski.
109. Sport jako temat sztuki i literatury. Omów w oparciu o dowolne teksty kultury.
110. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Analiza wybranych dzieł.
111. Fascynacja folklorem i zwroty ku ludowości na wybranych przykładach dzieł literackich, malarskich i filmowych.
112. Wizerunek chłopa w literaturze i malarstwie na podstawie wybranych dzieł.
113. Literatura i sztuka jako źródło mitów narodowych. Omów zagadnienie na przykładzie dowolnie wybranych tekstów kultury polskiej.
114. Obraz dzieci i młodzieży w literaturze i sztuce na podstawie tekstów kultury różnych epok.
115. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i filmowych.
116. Reklamy, piosenki, plakaty. Uzasadnij, że współczesna kultura masowa, nie istniałaby bez literatury pięknej.
117. Skonfrontuj różne interpretacje jednego z powstań narodowych w literaturze i sztuce odwołując się do wybranych przykładów.
118. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
119. Różne oblicza zniewolenia. Przedstaw działanie mechanizmu zniewalania interpretując wybrane utwory literackie, publicystyczne oraz dzieła filmowe czy plastyczne.
120. Karykatura i groteska w literaturze i sztuce – omów jaka jest ich funkcja w prezentowaniu rzeczywistości.
121. Prowokacje artystyczne w literaturze, sztukach plastycznych i filmie i ich funkcje. Omów temat na podstawie wybranych dzieł.
122. Obraz miasta w świetle utworów literackich, dzieł malarskich i filmowych. Omów temat na dowolnie wybranych dziełach z różnych epok.
123. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J . Matejko ). Analiza porównawcza.

III. Język

124. Frazeologizmy w polszczyźnie. Przedstaw ich funkcje oraz komunikacyjne wartości na podstawie zgromadzonego materiału językowego.
125. Wpływ języków obcych na język polski (np. wpływy łacińskie, czeskie, niemieckie, ruskie, włoskie, orientalne, francuskie, angielskie) w dwóch wybranych epokach.
126. Różne typy stylizacji językowej i jej funkcje w literaturze polskiej na podstawie wybranych przykładów.
127. Felieton jako gatunek publicystyczny. Przedstaw zagadnienie w świetle przykładów z internetu, gazet i czasopism.
128. Funkcje archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych (np. J.I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, Z. Kossak).
129. Językowe sposoby wyrażania miłości w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza wybranych tekstów z okresu romantyzmu oraz samodzielnie zgromadzonego materiału.
130. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
131. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
132. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Analiza przykładów.
133. Nazwiska i nazwy mówiące w dziełach literackich. Wskaż pochodzenie nazw oraz określ funkcje, jakie pełnią w dziele literackim.
134. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj go na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
135. Język sprawozdawców i komentatorów sportowych - zanalizuj zjawisko na podstawie samodzielnie zebranego materiału językowego.
136. Homonimia i polisemia jako nieodłączny wyznacznik humoru w języku. Scharakteryzuj te zjawiska językowe na konkretnych przykładach zaczerpniętych z literatury oraz ze zgromadzonego materiału.
137. Korespondencja jako forma komunikacji językowej i pozajęzykowej. Zanalizuj formy językowe i pozajęzykowe różnych typów korespondencji na podstawie dostępnych materiałów i samodzielnie zgromadzonego materiału językowego.
138. Wykorzystując zgromadzony materiał źródłowy, scharakteryzuj leksykę, frazeologię i składnię wybranej gwary zawodowej lub środowiskowej.

English version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Tydzień Życzliwości i Tolerancji  Tydzień Życzliwości i Tolerancji  Tydzień Życzliwości i Tolerancji  

Tydzień Życzliwości i Tolerancji  Tydzień Życzliwości i Tolerancji  Mikołajki jak z bajki  

Przejdź do galerii

  Sport
2016-12-12
Koszykarskie mistrzostwa
Szkolna drużyna pod opieką pani Małgorzaty Wróblewskiej rozpoczęła rozgrywki w ramach corocznych Mistrzostw Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców. Chłopcy ...

więcej >>


  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 10+8?


  Przegląd Zawodów, zobacz film


Pobierz podanie Technikum
Pobierz podanie ZSZ
Pobierz podanie Liceum mundurowe